Biegły rewident

„CESKO-ACCOUNTING” Kancelaria Audytu i Doradztwa
Biegły Rewident Cecylia SkotnickaKim jest biegły rewident?

Jest to osoba posiadająca uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych. Biegły rewident zgodnie z polskim ustawodawstwem jest uprawniony do korzystania w pełni z praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do przeprowadzenia czynności prawnych. Z uwagi na charakter wykonywanych zadań osoba wykonująca zawód:

W zakresie kompetencji uprawniających do wykonywania zawodu należą:


Badania wstępne a zasadnicze?

W świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz polskiego ustawodawstwa celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest przedstawienie rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej oraz finansowej badanej jednostki. Biegły rewident musi stwierdzić, czy badanego przez niego sprawozdanie oraz księgi rachunkowe (na których zostało oparte) są wiarygodne i zawierają jasne informacje. Służy to uwiarygodnieniu dokumentacji finansowej.

W zakresie prowadzonego audytu finansowego można wyróżnić:

Badanie wstępne

może, ale nie musi poprzedzać badanie zasadnicze. Przeprowadzane jest na podstawie wstępnego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Służy przede wszystkim zapoznaniu z działalnością Spółki, z funkcjonującymi w jej ramach: systemem rachunkowości oraz oprogramowaniem informatycznym, z procesem kontroli wewnętrznej. Badanie wstępne pozwala wykryć obszary występowania potencjalnych błędów oraz skonsultować kwestie wymagające wyjaśnienia. Czynność ta umożliwia doprecyzowanie obszaru badań zasadniczych. Polecanym terminem na przeprowadzenie audytu wstępnego jest IV kwartał badanego roku.

Badanie zasadnicze

Przeprowadzane jest w celu sprawdzenia poprawności sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi przepisami prawa oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Pozwala na wykrycie nieprawidłowości. Do podstawowych obszarów kontroli należy zweryfikowania rzetelności i prawidłowości polityki rachunkowości, stosowanej w badanej jednostce oraz skontrolowanie dowodów i zapisów księgowych, które stanowią podstawę do przygotowania informacji zamieszczonych w dokumencie. Biegły rewident opracowuje także wnioski z przeprowadzonego badania i przygotowuje opinię oraz raport z wykonanych czynności.


„CESKO - ACCOUNTING” podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3217 oferuje współpracę w sferze finansowej oraz menedżerskiej działalności podmiotów gospodarczych.

Badanie sprawozdań finansowych dokonywane jest według ustaleń zawartych w ustawie o rachunkowości, KSRF wydanych przez KIBR w Polsce, MSR/MSSF oraz wytycznych KPWiG, rozporządzeń WE i innych przepisów dotyczących przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek budżetowych, stosowanych w zależności od specyfiki badanego podmiotu.

Kancelaria „Cesko-Accounting” jest podmiotem posiadającym uprawnienie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych (nr ew. 3217).